Zobacz

Aktualności

2023-10-03 19:15:00

Informacja i rezerwacja

604-445-171

więcej...

Strona główna > Wycieczki dla kuracjuszy > Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH AUTOKAROWYCH

 

1. W cenę biletu wliczono koszty przejazdu autokarem, bilety wstępów , obsługi organizacyjnej i przewodnickiej.

 

2. Cena biletów nie obejmuje ubezpieczenia NNW i posiłków. Organizator powiadamia obsługę sanatorium o potrzebie przygotowania prowiantu za posiłki należne w sanatorium w czasie trwania wycieczki.

 

3. Klient odstępujący od umowy, nie później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem imprezy otrzyma pełny zwrot wpłaty. W przypadku rezygnacji Klienta z wycieczki w terminie krótszym, nawet w przypadku nagłej choroby, czy innych zdarzeń losowych organizator ma obowiązek zwrotu Klientowi części wpłaty - kosztów, których nie poniósł. Gdy na wolne miejsce zgłosi się inny Klient, wówczas organizator zwraca pełna wpłatę rezygnującemu. Klient może bez zgody organizatora przenieść na inną osobę uprawnienie do uczestnictwa w wycieczce.

 

4. Wycieczki wyjeżdżają punktualnie wg podanej na bilecie godziny.

 

5. Każdy uczestnik otrzymuje dokładny plan wycieczki. Nie przewiduje się oczekiwania na uczestnika wycieczki, który oddali się od grupy. Wycieczka będzie realizowana wg planu. W takim wypadku uczestnik wycieczki stara się dołączyć do grupy na następnym postoju lub wraca do Buska we własnym zakresie.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, nie później jednak niż na 24 godziny przed wycieczką. W takiej sytuacji organizator powiadamia osobiście, telefonicznie lub na piśmie i dokonuje zwrotu wpłaty natychmiast, w miarę możliwości organizacyjnych.

 

7. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zawarciem umowy na w/w warunkach. Zmiana warunków wymaga zgody stron. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy obowiązują przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 2004r., nr 223, poz. 2268) i przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

8. Wszelkie roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wynikającej z umowy należy zgłaszać organizatorowi niezwłocznie, nie później jednak niż do 30 dni po zakończeniu imprezy.

 

Leszek Cmoch